در راه خدا از شهادت باکی نیست

سخنرانی در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان (پایداری و استقامت)
صبح ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳/ ۱۸ شعبان ۱۴۰۴
شهادت,
در راه خدا از شهادت باکی نیست

در راه خدا نه شهادت و نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که اولیای خدا از اولی که خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیای عظام در طول تاریخ مبتلا به آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند