ما برای شهادت آمدیم

سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز عید سعید فطر (هدف بعثت انبیا)
صبح ۳۰ خرداد ۱۳۶۴/ ۱ شوال ۱۴۰۵
شهادت,
ما برای شهادت آمدیم

امروز دیگر آن حرفهایی که سابق گفته می‌شد. آن ارعابهایی که می‌کردند و کشتیهایی که می‌آوردند در اطراف خلیج فارس و امثال اینها، یا کارهای دیگری که می‌کردند، تمام اینها کهنه شده است، دیگر پیش مردم ارزش ندارد. ملتی که بیرون آمده روز جمعه و می‌گوید که «ما برای شهادت آمدیم»، آنها را از مردن نترسانید، این شهادت است. شما هر چه می‌توانید بترسانید، این است که؛ «ما خانه‌های شما را خراب می‌کنیم، خود شما را هم می‌کشیم»، آنها جلو آمدند، می‌گویند ما برای این آمدیم، چطور اینها را می‌ترسانید؟ این کار احمقانه است.