ترجیح دادن شهادت و شرف اسلام

پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان (توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عبادی)
۲۵ مرداد ۱۳۶۴/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۵
شهادت,
ترجیح دادن شهادت و شرف اسلام

سلحشوران ایران، شهادت را بر ذلت و شرف اسلام و انسانی را بر رفاه و عیش چند روزه توام با خواری و شرمساری ترجیح داده.