ملتی که برای ارزش های معنوی به پا خاسته از شهادت باکی ندارد

پیام به ملت ایران (شهادت جمعی از مسئولان کشور در سقوط هواپیمای مسافربری)
۳ اسفند ۱۳۶۴/ ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۰۶
شهادت,
ملتی که برای ارزش های معنوی به پا خاسته از شهادت باکی ندارد

ملتی که برای رضای حق تعالی انقلاب کرد و برای ارزشهای معنوی و انسانی بپاخاسته است، چه باک دارد از شهادت عزیزان و آسیب دیدن نور چشمانش و تحمل سختیها و مَکارِه، که جنت لقاء الله که فوق تصور عارفان است، مَحفُوف به مکاره است. چه می‌گویم! این جنت اولیا، مکاره را در کام ملت ما شیرینتر از عسل کرده.