خون شهدا آتشی علیه ظالمین برافروخت

پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز
۴ فروردین ۱۳۵۷/ ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۹۸
شهادت,
خون شهدا آتشی علیه ظالمین برافروخت

ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون آنها خونهایی را در رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی در دل آنها روشن کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود مگر پس از سوزاندن درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن عمال روسیاه آن.