چون شهادت را سعادت می دانستند، مشت ها بر تانک ها غلبه کرد

سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان (اوضاع ایران و فلسطین)
۱۳ فروردین ۱۳۵۸/ ۴ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
چون شهادت را سعادت می دانستند، مشت ها بر تانک ها غلبه کرد

قوت ایمان در ملت ما طوری بود که شهادت را سعادت می‌دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند؛ و لهذا مشتهای اینها بر تانکها غلبه کرد.