رمز پیروزی این بود که آرزوی شهادت می کردند

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (انقلاب اسلامی و نهضتهای پیشین- ارتش)
۳۰: ۱۱ صبح ۲۶ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۷ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
رمز پیروزی این بود که آرزوی شهادت می کردند

رمز پیروزی امروز ما این است که اتکا به خدای تبارک و تعالی داشتیم. رمز پیروزی ما این است که جنبه فقط سیاسی نبود، فقط برای نفت و امثال اینها نبود؛ جنبه جنبه معنوی بود، اسلامی بود. جوانان ما آرزوی شهادت می‌کردند، جوانان ما شهادت را استقبال می‌کردند؛ همان طور که در صدر اسلام سربازهای اسلام، شهادت را استقبال می‌کردند. سربازان ما از شهادت باک ندارند برای اینکه مردن را ... فنا شدن نمی‌دانند. سربازان ما شهادت را سعادت می‌دانند و برای این سعادت کوشش می‌کنند. رمز پیروزی اتکال به قرآن و این شیوه مقدس بود که شهادت را استقبال می‌کردند، خوف در دل آنها نبود.