موج خون شهید در دنیا

سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران (جلوه‌های ایمان در قلوب ملت)
۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
موج خون شهید در دنیا

این معجزه است که با شهید شدن یک عزیز، موج در تمام دنیا بلند می‌شود.