شهادت طلبی رمز پیروزی است

سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج (اهمیت حفظ پیروزی)
۱۶ تیر ۱۳۵۸/ ۱۲ شعبان ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت طلبی رمز پیروزی است

این وحدت کلمه را حفظش کنید و این ایمان را، این ایمان را که جوانهای عزیز ما، بسیار عزیز ما می‌آیند استدعا می‌کنند که دعا کنید ما شهید بشویم. این جوان سی ساله، بیست ساله، بیست و پنج ساله، کمتر هجده ساله، می‌آید می‌گوید که دعا کنید من شهید بشوم. این احساس، این تحولی که در جامعه ما پیدا شد، اینها رمز پیروزی ما بود، این را نگهش دارید.