شهادت موجب تقویت روحیه ملت است

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت- لزوم هوشیاری ملت)
۱۰ شهریور ۱۳۶۰/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۱
شهادت,
شهادت موجب تقویت روحیه ملت است

ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام دفاع می‌کند و چنانچه، هر کس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری‌ جز اینکه منسجمتر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همان طوری که در صدر اسلام اگر آن اشخاص متعهد کشته می‌شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می‌شدند و به پیش می‌رفتند و ملت ما از باب اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می‌رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می‌شود، آنها از این امور بری هستند.