با نثار خون جوانان، حکومت را از ستمگران گرفتند

حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای‌
۱۷ مهر ۱۳۶۰/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۱
شهادت,
با نثار خون جوانان، حکومت را از ستمگران گرفتند

این ملت فداکار است که در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرسا پیروزی را به دست آورد و همه را از زندانها و تبعیدها و انزواها و اختناقها نجات داد و حکومت را از ستمگران بازستاند و به آنان تحویل داد.