استقلال و آزادی، محصول خون شهدا

سخنرانی در جمع اعضای هیات ایرانی در کنفرانس بین المجالس (حفظ شرافت)
صبح ۲۱ مهر ۱۳۶۱/ ۲۵ ذی الحجه ۱۴۰۲
شهادت,
استقلال و آزادی، محصول خون شهدا

اگر ما تسلیم امریکا و ابرقدرتها می‌شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می‌شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما نمی‌گردید، ولی مسلماً استقلال و آزادی و شرافتمان از بین می‌رفت. آیا ما می‌توانیم نوکر و اسیر امریکا و دولتهای کافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم؟! هر گز، ملت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد.