فداکاری ها موجب شد اسلام عزیز را به دست آوریم

سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
شهادت,
فداکاری ها موجب شد اسلام عزیز را به دست آوریم

خدای تبارک و تعالی‌ با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک که برای خدای تبارک و تعالی‌ و به عشق خدای تبارک و تعالی‌ از جانشان می‌گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشیدشان می‌گذرند و این فداکاری موجب این شد که ما در عین حالی که بسیار از بزرگانمان را از دست دادیم و بسیار از جوانان ارزشمندمان را از دست دادیم و خسارات بسیار بر ما وارد شد از دست دشمنها، مع ذلک آنچه که به دست [آورد] اسلام عزیز بود، و اسلام ارزش دارد که همه چیز در راه او داده بشود، چنانچه اولیاء خدا چنین کردند.