ملت ما با ایثار جان، ستمگران را بیرون راندند

پیام به ملت ایران و عراق در مورد شهادت شش تن از بیت آقای حکیم در عراق‌
۲۸ خرداد ۱۳۶۲/ ۶ رمضان ۱۴۰۳
شهادت,
ملت ما با ایثار جان، ستمگران را بیرون راندند

یا در منطقه قدرتی به پایه قدرت رژیم ظالمانه شاهنشاهی و ستمشاهی بود و ملتی همچون این ملت مظلوم دربند بود؟ و دیدید که با دست خالی و ایثار جان و توان در مدت کوتاهی از بندها رها و ستمگران و دزدان را یا در بند کشیدند و یا بیرون راندند.