در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟

پیام به ملت ایران به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور
۲۰ مهر ۱۳۵۷/ ۹ ذی القعده ۱۳۹۸
شهادت,
در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟

امروز نونهالان هفت- هشت ساله دبستانهای ما فدایی می‌دهند و در راه اسلام عزیز و کشور، خون نثار می‌کنند. شما در چه تاریخی چنین دیده‌اید؟ امروز زنهای شیردل، طفل خود را در آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم می‌روند. در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟ امروز غریو «مرگ بر شاه» از دل طفل دبستانی تا پیران بیمارستانی مجال را بر رژیم منحط پهلوی چنان تنگ نموده و اعصاب شاه را آن سان خرد کرده که دست از پا نشناخته و تسکین خاطر خود را با خون کودکان و جوانان ما بیمه می‌کند.