حفظ روحیه شهادت طلبی بالاتر از اصل مبارزه است

سخنرانی در جمع معلمان و دانشجویان تبریز و کاشان (مقاومت، رمز پیروزی)
۴ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
حفظ روحیه شهادت طلبی بالاتر از اصل مبارزه است

شما ملت قیام کردید، و بحمد الله قیام شما برای خدا بود، همه فریاد می‌زدید که ما «جمهوری اسلامی» می‌خواهیم. برای احکام اسلام قیام کردید. امر اول را که فرموده‌اند. قیام کنید برای خدا اطاعت کردید؛ باقی مانده است امر دوم: فَاستَقِم کَمَا اُمِرتَ و من تَابَ مَعَکَ؛ استقامت کنید، این قیام را حفظ کنید. این تحول روحی که برای شما ملت حاصل شده است حفظ کنید. استقامت کنید، نگه دارید این تحول انسانی که بالاتر از تحولهای فعال خارجی است. این تحولی که شما را برای رسیدن به آمال مشتاق کرد که خون بدهید، این تحول انسانی که شما برای برادرانتان حاضرید جان بدهید و حاضرید مال بدهید و حاضرید وقت صرف کنید، این تحول مهم بود؛ این تحول بالاتر از اصل مبارزه بود. تحول نفسانی؛ تحول روحی؛ تحول انسانی؛ این تحول را حفظ کنید؛ مستقیم باشید، استقامت کنید. دشمن در توطئه است.