امور مادی و گردش زندگی این دنیا مطرح نبود

سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران (ایمان مبدا پیشرفت نهضت)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
امور مادی و گردش زندگی این دنیا مطرح نبود

جوانهایی گاهی می‌آیند پیش من و می‌گویند دعا کنید که ما شهید بشویم. شهادت را می‌خواهند. این یک تحولی بود که در این ملت پیدا شد که برایشان زندگی این دنیا خیلی مطرح نبود؛ شهادت را می‌خواستند. اگر مطرح بود این امور مادی این زندگی، نمی‌رفتند در مقابل توپ، در مقابل تانکها، مسلسلها. رفتند در مقابل توپ و تانک، از بچه این قدری رفت تا بزرگها، از دانشگاهی رفت تا علمای مذهب؛ از بازاری رفت تا کارگر؛ ارتش هم جزو شما شد.