نفوذ و سلطه امریکا بر کشورها

مصاحبه با روزنامه «لوموند» درباره غیر قانونی بودن دولت بختیار
۱۹ دی ۱۳۵۷/ ۱۰ صفر ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
نفوذ و سلطه امریکا بر کشورها

البته امريكا مى‌خواهد كه همه كشورها را زير نفوذ خود داشته باشد. ولى ما چنين تصورى را نمى‌توانيم بپذيريم و ملت از آن خسته شده است. ملتهاى ديگر نيز با پيروى از ملت ما خود را از دست‌اندازى استثمار رهايى خواهند داد.