ملت ما شهادت را شرف خودشان می دانند

سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)
۱ آذر ۱۳۵۸/ ۲ محرّم ۱۴۰۰
شهادت,
ملت ما شهادت را شرف خودشان می دانند

ما اشخاصی هستیم که در این راه، شهادت را سعادت برای خودمان می‌دانیم. ملت ما الآن هم از من می‌خواهند که دعا کنم که شهید بشوند. ملتی که شهادت را می‌خواهد او را از چه می‌ترسانند؟ او را از مردن می‌ترسانند؟ اینها شهادت را شرف خودشان می‌دانند. آنها ما را از مردن می‌ترسانند؟ مردن برای آنها ترس دارد که قائل نیستند به ماورای طبیعت.