مکرر می آمدند اصرار می کردند که دعا کنید شهید شویم

سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان (سرّ پیروزی- پاکسازی کردستان)
قبل از ظهر ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۱ رجب ۱۴۰۰ «۱»
شهادت,
مکرر می آمدند اصرار می کردند که دعا کنید شهید شویم

ما باید با یک همچو قدرت و روحیه‌ای که شما می‌گویید که آنها می‌گفتند ما می‌خواهیم شهید بشویم به پیش برویم. من از آن وقتی که این نهضت شروع شد مکرر هر چند روز یک مرتبه، زنان و مردان می‌آمدند پیش من و اصرار می‌کردند که شما دعا کنید تا ما شهید بشویم. من دعا می‌کنم که شما موفق بشوید و ثواب شهادت را داشته باشید. برای اسلام خدمت کنید. این روحیه موجب پیشرفت است. جدیت کنید که این روحیه محفوظ باشد.