ملت ما به فداکاری خو گرفته است

پیام به ملت ایران در سالگرد فاجعه خونین 17 شهریور (شهادت طلبی مردم)
۱۶ شهریور ۱۳۵۹/ ۲۷ شوال ۱۴۰۰
شهادت,
ملت ما به فداکاری خو گرفته است

ملت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه‌ای هراس ندارد. هراس آن دارد که شهادت، مکتب او نیست.