جوان های ما با آغوش باز شهادت را استقبال می کنند

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس (توجه به معیارهای الهی)
ساعت ۱۰ صبح ۶ آبان ۱۳۵۹/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۰
شهادت,
جوان های ما با آغوش باز شهادت را استقبال می کنند

این جوانهایی که در آن میدان دارند جنگ می‌روند و برادرهایشان [را] می‌بینند کشته شد و افتاد، هیچ فترت و فتوری به آنها دست نمی‌دهد. به همان طوری که از اینجا با شوق رفتند، با همان طور در جنگ هم با اشتیاق و با دلاوری و با جرات، با آغوش باز، شهادت را استقبال می‌کنند. این یک مسئله‌ای است. ایران یک وضعی پیدا کرده است که ما نمی‌توانیم این وضع را تعبیری از آن بکنیم، جز اینکه بگوییم یک مملکت الهی است. یک مملکتی است که فهمیدند افرادش و اشخاصش، که برای اسلام باید جانفشانی کرد.