جانبازان می گویند دعا کنید تا شهید شویم

سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی (اجتناب ارتش از مداخله در امور سیاسی)
۲۴ خرداد ۱۳۶۰/ ۱۱ شعبان ۱۴۰۱
شهادت,
جانبازان می گویند دعا کنید تا شهید شویم

دیروز یک کسی که پایش قطع شده بود، عصا زیر بغلش گذاشته بود، آمده اینجا. من باهاش مصافحه کردم. گفت: دعا کنید من شهید بشوم.