شناخت شهادت طلبان مشکل است

پیام به ملت ایران به مناسبت انفجار حزب جمهوری اسلامی (شهادت 72 تن)
۹ تیر ۱۳۶۰/ ۲۷ شعبان ۱۴۰۱
شهادت,
شناخت شهادت طلبان مشکل است

شما ملتی را که معلولانشان در تختهای بیمارستانها آرزوی شهادت می‌کنند و یاران را به شهادت دعوت می‌کنند، نشناخته‌اید.