اشک می ریزند برای اینکه بروند جبهه و شهید بشوند

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (مقایسه جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی)
صبح ۱ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۲
شهادت,
اشک می ریزند برای اینکه بروند جبهه و شهید بشوند

شما مثل این پاسدارهایی که اشک می‌ریزند برای اینکه بروند به جبهه و شهید بشوند، کجا سراغ دارید؟