روحیات مجاهدان ما، در صدر اسلام کمتر دیده شده است

سخنرانی در جمع اعضای هیات ایرانی در کنفرانس بین المجالس (حفظ شرافت)
صبح ۲۱ مهر ۱۳۶۱/ ۲۵ ذی الحجه ۱۴۰۲
شهادت,
روحیات مجاهدان ما، در صدر اسلام کمتر دیده شده است

شما می‌بینید این ارتشیها و پاسدارها و بسیج و سایر نیروها در جبهه چه می‌کنند. آنها وقتی می‌خواهند به خط مقدم بروند، انگار که به حجله عروسی می‌روند و حتی صدر اسلام هم این چنین وضعی را کمتر به خود دیده است. و بعضی از افراد نمی‌توانند این همه از خود گذشتگی را بفهمند و کارهای انجام شده را نادیده می‌گیرند.