بعد از موشک خوردن می ایستد و می گوید جنگ جنگ تا پیروزی

سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه (دفاع در مقابل متجاوز)
صبح ۱۵ فروردین ۱۳۶۴/ ۱۳ رجب ۱۴۰۵
شهادت,
بعد از موشک خوردن می ایستد و می گوید جنگ جنگ تا پیروزی

یک کشوری که همه بیدار و همه مستعد برای شهادت هستند، اینها را از چه می‌ترسانند؟ کسی که می‌گوید «من شهادت را می‌خواهم، دعا کنید که من شهید بشوم» شما او را از قتل می‌ترسانید؟ شما او را از موشک می‌ترسانید؟ یک کسی که بعد از موشک خوردن می‌ایستد و می‌گوید «جنگ، جنگ تا پیروزی» شما او را از جنگ می‌ترسانید؟ این وضع، وضعی است که خدا پیش آورده است، چیزی را که خدا پیش آورده، با او معارضه نمی‌شود کرد.