جانبازان از خدا گله می کنند که ما مگر لایق شهادت نبودیم

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
صبح ۸ خرداد ۱۳۶۶/ ۱ شوال ۱۴۰۷
شهادت,
جانبازان از خدا گله می کنند که ما مگر لایق شهادت نبودیم

ملتی که دنبال شهادت است، ملتی که افرادش این است که دست و پایشان وقتی قطع می‌شود، گله می‌کنند که خدایا! چطور؟ مگر ما لایق نبودیم که جان ما را بگیری؟ یک همچو ملتی را نترسانید از اینکه ما چه می‌کنیم.