خاک بر سر من که بخواهم از خون شهدا استفاده ببرم

سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم (سالگرد قیام 15 خرداد)
۱۵ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۰ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
خاک بر سر من که بخواهم از خون شهدا استفاده ببرم

از 15 خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته‌ام اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه‌ کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم! خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده‌اش را ببرم!