ای کاش «خمینی» در میان شما بود

پیام به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه 17 شهریور
۱۸ شهریور ۱۳۵۷/ ۶ شوال ۱۳۹۸
شهادت,
ای کاش «خمینی» در میان شما بود

ای کاش «خمینی» در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد.