کاری نکنید که خون شهدا به هدر برود

سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه‌ها)
۲۹ مهر ۱۳۵۸/ ۲۹ ذی القعده ۱۳۹۹
شهادت,
کاری نکنید که خون شهدا به هدر برود

آقا، من دارم عرض می‌کنم به کُردها، عرض می‌کنم به تُرکها، عرض می‌کنم به بلوچها عرض می‌کنم، به همه قشرها عرض می‌کنم، گول این حرفهایی که اینها می‌زنند نخورید. بگذارید این خونی که از جوانهای ما رفته است به ثمر برسد. کاری نکنید که تمام خونها هدر برود، و ما باز برگردیم به رژیمی که یا مثل آن رژیم شاهنشاهی یا بدتر از او بیاید و حکومت کند اینجا.