ما نباید طریقه شهدا را فراموش کنیم

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای هفتم تیر (هوشیاری در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۱ تیر ۱۳۶۰/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۱ «۱»
شهادت,
ما نباید طریقه شهدا را فراموش کنیم

اینکه شخصیتهای بسیار ارجمندی از دستمان رفت نباید ما را از آن مسائلی که همان شهدای ما مورد نظرشان بود و اساس خدمتشان بود، ما فراموش کنیم. ما بیشتر باید توجه بکنیم به آن چیزی که این شهدای ما در مجلس، این شهدای ما در دولت، شهدای ما در قوه قضایی، آنها را ما از دست دادیم، باید طریقه آنها را که همه این مساله بود که جنگ را ما ببریم و تفاله‌های امریکا و شوروی را از کشور خودمان پاکسازی کنیم و کشور خودمان یک کشور اسلامی مستقل، آزاد باشد باید ما آن‌ طریقه را فراموش نکنیم.