نبی اکرم و ائمه ما هرچه داشتند در راه اسلام تقدیم کردند

سخنرانی در جمع جامعه ورزشکاران باستانی مشهد (تقویت قوای روحانی)
۱۲ تیر ۱۳۵۸/ ۸ شعبان ۱۳۹۹
شهادت,
نبی اکرم و ائمه ما هرچه داشتند در راه اسلام تقدیم کردند

ائمه ما- علیهم السلام- در راه اسلام چه فداکاریها کردند و هر چه داشتند در راه اسلام تقدیم کردند. ما هم باید، اگر شیعه آنها هستیم، اگر تابع آنها هستیم، در راه اسلام هر چه داریم بدهیم. اسلام عزیزتر از هر چیزی است، و چون عزیزتر از هر چیزی است، نبی اکرم و ائمه ما هر چه داشتند در راه آن دادند.