مَشِقات پیامبر(صل الله علیه و آله) فوق تحمل ماست

سخنرانی در جمع کفن‌پوشان شهر کرد و بابل (ارتجاع)
۱۰ دی ۱۳۵۸/ ۱۱ صفر ۱۴۰۰
شهادت,
مَشِقات پیامبر(صل الله علیه و آله) فوق تحمل ماست

ما از رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم- تبعیت می‌کنیم. آنها هم تحمل مشاق زیاد کردند. مشقتهایی که برای ما شاید ممکن نیست که تحمل کنیم. آن قدری که پیغمبر خدا تحمل مشقت برای خدا کرد، ماها نمی‌توانیم. لکن ما هم قطره‌ای هستیم از این دریای بی‌پایان، به اندازه‌ای که یک قطره، یک ذره می‌تواند فداکاری کند، باید فداکاری کنیم.