اولیای اسلام در راه هدف شهید شدند

سخنرانی در جمع خانواده امام موسی صدر (رنج در راه هدف- فراگیری اسلام)
بعد از ظهر ۶ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۷ شوال ۱۴۰۰
شهادت,
اولیای اسلام در راه هدف شهید شدند

اولیای اسلام، که در راس آنها رسول خداست، آن قدر زحمت کشیدند، تمام مدت عمرش را پیغمبر در زحمت و تعب بوده است و بعد از او هم ائمّه ما همین طور بوده‌اند که یک روز خوش- به اصطلاح مادیین- نداشتند، گرچه همه خوش بودند به یک راه- به اصطلاح عرفا و اسلام‌شناس‌ها- در هر صورت، این یک شیوه‌ای بوده است که از اول، اولیای اسلام داشتند و در راه هدف خودشان حبس رفته‌اند و کشته شده‌اند و زجر کشیده‌اند.