اسلام این شهدا را داده است

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس (توجه به معیارهای الهی)
ساعت ۱۰ صبح ۶ آبان ۱۳۵۹/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۰
شهادت,
اسلام این شهدا را داده است

اسلام آن است که آن شهدا را داده است. اسلام آن است که برای رسیدن به مقصد، آن همه زحمت را نبی اکرمش و اولیایش متحمل شدند.