اولیا همه چیزشان را در راه هدفشان دادند

سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (شکست قدرتهای پوشالی)
ساعت ۱۰ صبح ۱۲ آبان ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰
شهادت,
اولیا همه چیزشان را در راه هدفشان دادند

مگر ما از پیغمبر بالاتریم؟ مگر ما از حسین بن علی بالاتر هستیم؟ آنها هم همه چیزشان را دادند در راه هدفشان.