مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد بر دوستانش پوشیده نیست

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)
قبل از ظهر ۷ مهر ۱۳۶۰/ ۳۰ ذی القعده ۱۴۰۱
سید عبدالکریم هاشمی نژاد,
مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد بر دوستانش پوشیده نیست

شهید هاشمی نژاد که من از نزدیک با او آشنا بودم و خصال و تعهد آن شهید را لمس کرده بودم و مراتب فضل و مجاهدت آن بر اشخاصی که او را می‌شناسند پوشیده نیست.