وابستگی روحی، بدتر از همه چیز

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی (سلب استقلال فکری- غربزدگی)
۹ خرداد ۱۳۵۸/ ۴ رجب ۱۳۹۹ «۱»
استکبار جهانی,
وابستگی روحی، بدتر از همه چیز

اين محتاج به يك طول مدتى است كه فرهنگ يك فرهنگ مستقل؛ نه يك فرهنگ استعمارى كه آنها براى ما ديكته كردند. آنها براى ما ديكته كردند. فرهنگ ما را طورى كردند كه ما همه چيزمان الآن عوض شده؛ غربى شده، وقتى هم حرف مى‌زنيم حرفمان غربى است. وقتى اسم خيابان مى‌گذاريم اسم خيابانهاى غرب را مى‌گذاريم؛ اسم اشخاص غربى را مى‌گذاريم: خيابان «روزولت»! خيابان «كندى»! خيابان كذا. اينها غربزدگى است. در تمام اروپا بگرديد يك خيابان «محمد رضا» پيدا نمى‌كنيد؛ يك خيابان «نادر» پيدا نمى‌كنيد. خيابانهايمان هم خيابان غربى است! تعارفهايمان هم با هم تعارف غربى است. آداب و معاشرتمان هم، با هم معاشرت غربى است. همه چيز. ما يك وابستگى روحى پيدا كرديم. اين وابستگى روحى از همه چيزها براى ما بدتر است.