جنگ اسراییل با اسلام و مسلمین

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)
۲۵ آذر ۱۳۵۷/ ۱۵ محرّم ۱۳۹۹
اسرائیل,
جنگ اسراییل با اسلام و مسلمین

گاهی هم می‌گویند از اسرائیل ما (متخصص) می‌آوریم. اگر از اسرائیل آوردند، ما تکلیفمان را با آنها می‌دانیم چیست. یک دانه اسرائیلی- نه یهودی، به این یهودیها که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند، نه به یهودیها و نه به نصارا، اینهایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند و اخیراً به بهاییها تعرض کردند و دولت تعرض کرده؛ اینها یک نظر شیطنت دارند، به این نظر شیطنت اینها اعتنا نکنند مسلمین؛ اینها می‌خواهند سایر طبقات را به مسلمین بشورانند؛ شما اعتنا نکنید؛ از هر راه دیدید که سازمان «دولتی» دخالت می‌کند در یک امری، شما مخالفت کنید برای اینکه اینها نظر سوء دارند به شما- اسرائیلی اگر آمد در ایران و خواست نفت را [صادر] کند، بر همه مسلمانها واجب است که اینها را بیرون کنند و بکشند همه‌شان را. اینها با اسلام در جنگند، با مسلمین در جنگند، در حال جنگند؛ ما اگر دستمان برسد تا آخرشان را قطع می‌کنیم. اگر در ایران پایشان را بگذارند، یک اسرائیلی پایش را بگذارد ایران، بر مردم ایران واجب است که اینها را از بین ببرند. اسرائیلی می‌آید! غلط می‌کند اسرائیلی که می‌آید!