حمایت و پشتیبانی از اسراییل از طرف همه استعمارگران

پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمانهای اسلام)
۱۷ مرداد ۱۳۵۱/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۹۲ «۱»
اسرائیل,
حمایت و پشتیبانی از اسراییل از طرف همه استعمارگران

اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق زاییده شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد؛ و امروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانی می‌شود. انگلیس و امریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن اسلحه‌های مرگبار در اختیار اسرائیل، آن را به تجاوزات پی در پی علیه اعراب و مسلمین و ادامه اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای اسلامی تحریص و وادار می‌سازند؛ و شوروی با جلوگیری از مجهز شدن مسلمانان و با فریب و خیانت و سیاست سازشکارانه، موجودیت اسرائیل را تضمین می‌نماید.