بسیج مردم علیه فرعون

سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان (مکتبهای توحیدی)
صبح ۵ تیر ۱۳۵۸/ ۱ شعبان ۱۳۹۹
بسیج,
بسیج مردم علیه فرعون

موسی- علیه السلام- که تفصیل تاریخش در قرآن هم هست و در دیگر کتب آسمانی هم هست، ملاحظه می‌کنید که یک آدمی بوده است- یک شبانی بوده است، شبان حضرت شعیب بود- مدتها با یک عصا مردم را، همین مردم توده را بر ضد فرعون، که در زمان او بزرگترین قدرت بود، بسیج کرد، نه اینکه مردم را خواب کرد تا فرعون بچاپد آنها را! مردم را بیدار کرد که فرعون نچاپد آنها را. عکس آن چیزی که گفتند، و جوانهای ما باور کردند.