بسیج مردم علیه غارتگران

سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان (مکتبهای توحیدی)
صبح ۵ تیر ۱۳۵۸/ ۱ شعبان ۱۳۹۹
بسیج,
بسیج مردم علیه غارتگران

پیغمبر اسلام مردم رابسیج کرد؟همین سوپابرهنه هارابسیج کرد بر ضد مشرکین،قتال کرد و جهاد کرد تا مشرکین را دماغشان رابه خاک مالید و عدالت اجتماعی را ایجاد کرد...اصحاب «صُفّه»- که معروف است- اینها یک عده‌ای بودند که توی مسجد، از باب اینکه منزل نداشتند، توی مسجد می‌آمدند روی صفه‌ای، روی سکویی آنجا می‌خوابیدند. در جنگهایی که می‌شد، اینها نداشتند چیزی. یک خرما را- این طور می‌گویند- یک خرما را این دهنش می‌گذاشت در می‌آورد می‌داد به او؛ او دهنش می‌گذاشت، در می‌آورد می‌داد به او! این طور بود وضعشان. اینها را پیغمبر بسیج کرد بر ضد این سرمایه دارها، بر ضد این قدرتمندها، بر ضد این مشرکین که مردم را غارت می‌کردند.