غلبه قدرت ایمان

بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم (قدرت ایمان و مقاومت در برابر مشکلات)
۲۱ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۰ شوال ۱۳۹۹
بسیج,
غلبه قدرت ایمان

در صدر اسلام یک جمعیتهای کم و بی‌سازمان بر یک قدرتهای بسیار بزرگ با همه سازمانها که داشتند، قدرت ایمان این‌ جمعیت کم را بر آن جمعیتهای بزرگ با همه سازوبرگی که داشتند غلبه داد.