مصیبت بزرگ

سخنرانی در جمع فرهنگیان شهرستان شهرضا (همراهی پرورش با آموزش)
۲۳ تیر ۱۳۵۸/ ۱۹ شعبان ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
مصیبت بزرگ

اين مصيبت بزرگى كه بر ايران و ممالك شرقى، مطلقاً، وارد شده است كه گوششان به اين است كه غربيها چه مى‌كنند و چه مى‌گويند و چه عمل مى‌كنند، و خودشان را از دست بكلى داده‌اند. استقلال فكرى خودشان را، محتواى خودشان را، از دست داده‌اند. اين ضررى است كه بالاتر از ضرر نفت- و نمى‌دانم امثال اين- است. اين را بايد فرهنگ جبران بكند كه فرهنگ ما طورى باشد كه بعد از ان شاء اللَّه چند سال ديگر افرادى كه از فرهنگ بيرون مى‌آيند يك افرادى متكى به نفس كه خودشان را ببينند؛ نه تبع ببينند؛ نه دنباله ببينند؛ و گمان كنند كه هر چه آنها كردند، ما بايد دنبال آنها باشيم. بايد مملكت خودشان را و خودشان را مستقل ببينند، و خودشان اداره بكنند مملكتشان را. خودشان‌ با استقلال فكرى خودشان، دنبال مملكت و مصالح مملكت باشند.