وحدت جناح ها در قیام

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون‌
۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷/ ۵ جمادی الثانی ۱۳۹۸
بسیج قبل از انقلاب,
وحدت جناح ها در قیام

تمام جناحها با هم بشوند. سازمانِ واحد باشد. یک حزبِ الهی در مقابل «حزب رستاخیز»- حزبِ خدا، حزبِ الله. همه با هم باشید، همه با هم صحبت کنید، همه با هم قیام کنید، همه با هم قعود کنید. هر دسته‌ای عَلی حده و آن برای خودش و آن برای خودش، غلط است امروز. روحانیین با آنها، آنها با روحانیین، دانشگاهی با شما، شما با دانشگاهی، بازاری با همه، کارگر با همه.