موضوع ارتش مصر با اسرائیل و آمریکا

سخنرانی در جمع مسئولان کشور (تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای)
۱۷ مهر ۱۳۶۰/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۱
مصر,
موضوع ارتش مصر با اسرائیل و آمریکا

ملت مصر امروز قدرت دستش است. ارتش معلوم نیست که با دولت باشد، مگر آنهایی که جیره خوار امریکا هستند. ارتش مصر توجه کند به اینکه اگر بخواهد پشتیبانی کند از این حکومتی که اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم و اسرائیل و من هر کس دم از اسلام بزند او را خفه می‌کنم، این ننگ را به خودش، ارتش مصر راه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به شما حکومت کند، و اسرائیل و امریکا مقدرات شما را در دست بگیرند.