مسجد،دژ مستحکم

پیام به مسلمانان ایران و جهان (مجلس خبرگان- وظایف- خطبا- خطر صهیونیسم)
۳ مرداد ۱۳۵۸/ ۳۰ شعبان ۱۳۹۹
بسیج و مساجد,
مسجد،دژ مستحکم

ملت مسلمان ما به مساجد در تمام بلاد رو آورند، و نهضت را از راه مساجد که دژهای محکم اسلام است، زنده نگه دارند.