مسجد،مرکز امور سیاسی

سخنرانی در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد (فلسفه حج)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۲/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۳ «۱»
بسیج و مساجد,
مسجد،مرکز امور سیاسی

مسجد الحرام و مساجد در زمان رسول اکرم مرکز جنگ‌ها و مرکز سیاست‌ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده. این طور نبوده است که در مسجد پیغمبر- صلی الله علیه و آله- همان مسائل عبادی نماز و روزه باشد؛ مسائل‌ سیاسی‌اش بیشتر بوده. هر وقت می‌خواستند به جنگ بفرستند اشخاص را و بسیج کنند مردم را برای جنگ‌ها، از مسجد شروع می‌کردند این امور را.