مساجد،میدان بسیج مردم

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
بسیج و مساجد,
مساجد،میدان بسیج مردم

مساجد بهترین سنگرها و جمعه و جماعات مناسبترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین می‌‏باشند.